Doctoriales

Chương trình

 • Ngày 07/04/2010
  « Các nghiên cứu tâm lý học : môi trường gia đình, môi trường giáo dục và sự phát triển của trẻ em »

  Ngày 03 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 9

  Chủ đề

  8H30-8H45
  KHAI MẠC / Đại diện Trường Đại học KHXH&NV- ĐHQG phát biểu
  Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) hoặc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) phát biểu

  8H45-9H45 LỜI NOI DẦU

  Ban tổ chức : « Tổng kết tóm tắt những khoá họp trước (2010) và triển vọng »

  TS. TRẦN Thu Hương, Điều phối chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ TLH Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
  « Các phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu tâm lý học ở Việt Nam »
  Thảo luận chung

  9H45-10H00 Nghỉ giải lao

  10H00-11H00
  NCS TRẦN Thu Hương, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
  « Xung đột gia đình ở vùng ven đô đang trong quá trình đô thị hóa »
  Thảo luận 1 : Orianne COSTINI, NCS, Phòng thực nghiệm PPI, Đại học Angers.
  Thảo luận 2 : GS. Didier LE GALL, Phòng thực nghiệm PPI, Đại học Angers
  Thảo luận chung

  11H00-12H00
  NCS NGUYỄN Bá Đạt, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN
  «Nghiên cứu những rối nhiễu tâm lý ở trẻ em trong các gia đình có bạo lực ».
  Thảo luận 1: Gaëlle LEFER, NCS, Phòng thực nghiệm Labécd, Đại học Nantes
  Thảo luận 2 : GS.BS. NGUYỄN Văn Siêm, Bệnh viện 103, Hà Nội
  Thảo luận chung

  12H00-13H15 Nghỉ ăn trưa

  13H15-14H15 TRIỂN VỌNG

  TS. NGÔ Thanh Huệ, Khoa Quốc tế học ; ĐHQGHN
  « Tổng kết về các nghiên cứu tâm lý học ở Việt Nam và các hướng nghiên cứu hiện nay »
  Thảo luận chung

  13H15-14H15 MỞ ĐẦU/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  GS. Agnès FLORIN, Phòng thực nghiệm Labécd, Đại học Nantes
  « Các đóng góp hiện nay của tâm lý học giáo dục đối với sự phát triển năng lực ở trẻ em »
  Thảo luận chung

  14H15-15H15 BẾ MẠC
  Đại học Khoa học Xã Hội nhân văn
  Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD)/ Tổ chức Đại học Pháp ngũ (AUF phát biểu)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi