Doctoriales

Báo cáo tham dự Ngày Tiến sỹ Hà Nội 2010

 • Nguyễn Hữu Bình
  Đại học Liège – Đại học Đà Nẵng

  Ngày 01 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 8

  Chủ đề

  Tham gia vào Ngày tiến sỹ lần này, chúng tôi không có ý định trình bày kết quả của một nghiên cứu đã được thực hiện mà chỉ có tham vọng trình bày những suy nghĩ ban đầu về đề tài nghiên cứu của chúng tôi. Báo cáo này chủ yếu nhằm tổng kết các công việc chúng tôi đã thực hiện được cho tới thời điểm hiện tại trong khuôn khổ luận án tiến sỹ của mình.
  Báo cáo của chúng tôi gồm 3 phần chính. Trong phần thứ nhất, chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn lý do chọn đề tài, nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.
  Phần thứ hai giới thiệu những kết quả của công việc điều tra thứ nhất liên quan đến các chiến lược học tập ngôn ngữ của các học sinh trung học tại địa bàn các tỉnh thuộc miền Tây Nguyên. Cuối cùng, chúng tôi sẽ nói về các bước, các công việc sẽ thực hiện trong thời gian đến cũng như những khó khăn mà chúng tôi đã, đang và sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện đề tài.
  Tải toàn bộ văn bản

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi