Doctoriales

(English) Changes in Well-being of Household

 • “Những thay đổi trong hạnh phúc của hộ gia đình Tiềm ẩn và những định hướng đối với chính sách chống đói nghèo ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”
  Le Ho Phong Linh, Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne

  Ngày 07 / 2010

  Lưu trữ Lần thứ 7

  Chủ đề


  DoctS7 – presentation Le Ho Phong Linh (ppt)
  DoctS7 – article Le Ho Phong Linh (doc, English)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi