Doctoriales

MỞ RỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP LUẬN

 • Yves Perraudeau (Đại học Nantes, Viện Kinh tế và quy hoạch Nantes – IAE)
  «Tổ chức công việc trong quá trình làm luận án và những năng lực cần có sau khi làm luận án tiến sỹ»

  Ngày 12 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 5

  Chủ đề


  DoctS5 – Yves Perraudeau (ppt)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi