Doctoriales

LỜI NÓI ĐẦU

 • Ban tổ chức :
  « Tổng kết tóm tắt các khoá trước (2008-2009) và những triển vọng »
  Sylvie Fanchette (IRD), Fanny Quertamp (PADDI)

  Ngày 12 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 5

  Chủ đề

  Fanny Quertamp (PADDI)

  DoctS5 – Fanny Quertamp – Intro (pdf)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi