Doctoriales

Chương trình

 • (Français) 27 Juin 2009
  “Mondialisation, environnement et droits de propriété intellectuelle”

  Ngày 06 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 3

  Chủ đề

  8H30-8H45 – KHAI MẠC
  AUF, IRD

  8H45-9H45 – Frédéric THOMAS
  (nhà nghiên cứu, nhà sử học các khoa học, IRD)
  «Khoa học xã hội và Môi trường»
  Thảo luận chung

  9H45-10H45 – Nguyễn Đuy Lợi
  (nghiên cứu sinh ĐH Rouen, IWEP, ASSV)
  «Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại đối với môi trường trong các nước công nghiệp mới của Châu Á»
  Thảo luận 1 : Nguyễn Hữu Chí (Nghiên cứu sinh kinh tế, Paris XIII-ESEN)
  Thảo luận 2 : Jean-Pierre CLING (nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học IRD)Thảo luận chung

  10H45-11H00 – Tiệc cafe giải lao

  11H00-12H00 – Nguyễn Hồng Nhung
  (Nghiên cứu sinh Luật, ĐH Toulouse, PUF)
  «Luật sở hữu trí tuệ và Internet tại Việt Nam»
  Thảo luận 1: Nguyễn Phương Thảo (nghiên cứu sinh, EDR, Hà Nội)
  Thảo luận 2 : Hélène CANCALON (Luật gia, Trung tâm Tiến sỹ Luật khu vực, PUF)
  Thảo luận chung

  12H00-13H15 – Nghỉ ăn trưa

  13H15-14H15 – Mở đầu chủ đề : Olivier TESSIER
  (nhà nghiên cứu, nhà nhân loại học, EFEO)
  Quách Thị Oanh (nghiên cứu sinh, Viện dân tộc học, ASSV)
  «Quản lý các dự án môi trường : hành lang Ngọc Sơn giữa Rừng quốc gia Cúc Phương và Động Pu Luong, một vùng đất hứa»
  Thảo luận 1: Lê Đức Thịnh (nhà nghiên cứu, IPSARD)
  Thảo luận 2 : Sylvie FANCHETTE (nhà nghiên cứu, nhà địa lý học, IRD)
  Thảo luận chung

  14H15-15H15 – Alexis DROGOUL
  (nhà nghiên cứu, chuyên gia tin học, IRD)
  «Ứng dụng của hiện đại hoá của Khoa học xã hội»
  Thảo luận chung

  15H15-15H30 – BẾ MẠ
  ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi