Doctoriales

Ứng dụng của hiện đại hoá của Khoa học xã hội

 • Alexis Drogoul
  (nhà nghiên cứu, chuyên gia tin học, IRD)

  Ngày 06 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 3

  Chủ đề

  Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Français.

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi