Doctoriales

Các tổ chức xã hội tự nguyện cho xã Đồng-Quang

 • Đặng Thị Việt Phương
  (Nghiên cứu sinh FSP2S/ Đại học de Provence, Viện Xã hội học, ASSV)

  Ngày 03 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 2

  Chủ đề


  Télécharger la présentation : DoctS2 – Đặng Thị Việt Phương (pdf)
  Télécharger le texte intégral : DoctS2 – Đặng Thị Việt Phương – Texte (pdf)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi