Doctoriales

Phân biệt xã hội và bất bình đẳng : Một số lưu ý ban đầu

 • Annuska Derks
  Giảng viện Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Tiểu sử

  Ngày 10 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 10

  Chủ đề


  Tải bài giới thiệu : DoctS10 – présentation Annuska Derks (ppt)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi