Doctoriales

Những khác biệt xã hội và bất bình đẳng

 • Vũ Tuấn Huy
  Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ-Viện Khoa học xã hội Việt Nam

  Tiểu sử

  Ngày 10 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 10

  Chủ đề


  Tải bài giới thiệu : DoctS10 – présentation Vũ Tuấn Huy (ppt)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi