Doctoriales

Các nguồn lực phân tầng ảnh hưởng thế nào đến di động xã hội ở Việt Nam ?

 • Chu Hương Ly
  Nghiên cứu sinh, Đại học Luân Đôn

  Tiểu sử

  Ngày 10 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 10

  Chủ đề


  Tải bài giới thiệu : DoctS10 – présentation Chu Huong Ly (ppt)
  Tải toàn bộ văn bản : DoctS10 – résumé Chu Huong Ly (ppt)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi