Doctoriales

Lần thứ 7

Programme

15/7/2010
« Bất bình đẳng, giáo dục và đời sống ấm no trong thời kỳ quá độ kinh tế và xã hội tại Việt Nam »

Réduction de la pauvreté et augmentation des inégalités dans les campagnes vietnamiennes

“Giảm đói nghèo và gia tăng sự bất bình đẳng”
Christophe Gironde, Centre of Asian Studies, Geneva

(English) Changes in Well-being of Household

“Những thay đổi trong hạnh phúc của hộ gia đình Tiềm ẩn và những định hướng đối với chính sách chống đói nghèo ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”
Le Ho Phong Linh, Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne

Les défis actuels de la transition entre université et monde du travail des jeunes diplômés d’Hanoi

“Những ảnh hưởng của việc quốc tế hóa và tư nhân hóa giáo dục đại học tại Việt Nam”
Luna Iacopini, Université de Genève

Le monopole sur l’opium au Vietnam

“Những nguyên tắc chỉ đạo việc khai thác cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX”
Philippe Le Failler, EFEO

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi