Doctoriales

Lần thứ 6

Introduction

(Français) (English) Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences)
“Human Trafficking : Facts, Responses and Strategies”

Mobilité prostitutionnelle et représentations

Trường hợp di chuyển của gái mại dâm từ tỉnh An Giang sang Campuchia
Nicolas Lainez, EHESS

Analyse des flux migratoires dans le delta du Mékong

Mô hình gravity và recursive
Huỳnh Trường Huy, Center for Migration and Intercultural Studies, Antwerpen University

Di dân và Tính chất không chính thức

“Những suy nghĩ và các cách tiếp cận của Liên Hiệp Quốc hiện nay”
Florian Forster, IOM Vietnam

Trafics illicites dans le bassin du Mékong

“Chủ đề và phương pháp luận nghiên cứu”
Anne Lise Sauterey, IRASEC

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi