Doctoriales

Lần thứ 5

Chương trình

05/12/2009
«Đô thị hóa : giữa quy hoạch và cách tiếp cận xã hội»

LỜI NÓI ĐẦU

Ban tổ chức :
« Tổng kết tóm tắt các khoá trước (2008-2009) và những triển vọng »
Sylvie Fanchette (IRD), Fanny Quertamp (PADDI)

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Nguyễn Thái Huyền, Đại học Bordeaux 3
« Ước vọng hình thành đô thị công nghệ cao, dự án đô thị và hoạch định đô thị : những thuận lợi và hạn chế của mô hình (trường hợp vùng Hà nội) »

CHUYỂN DỊCH, VIỆC LÀM VÀ MỨC SỐNG

Trần Nguyệt Minh Thu – Viện Xã hội học, VASS
«Di cư và việc làm trong chiến lược cải thiện điều kiện sống của hộ gia đình nông thôn»

MỞ RỘNG THEO CHỦ ĐỀ

Di Grégorio (Quỹ Ford)
«Vùng ven đô: phản ứng với đô thị hóa»

MỞ RỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Yves Perraudeau (Đại học Nantes, Viện Kinh tế và quy hoạch Nantes – IAE)
«Tổ chức công việc trong quá trình làm luận án và những năng lực cần có sau khi làm luận án tiến sỹ»

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi