Doctoriales

Lần thứ 3

Chương trình

(Français) 27 Juin 2009
“Mondialisation, environnement et droits de propriété intellectuelle”

LỜI NÓI ĐẦU

Khoa học xã hội và Môi trường
Frédéric THOMAS
(nhà nghiên cứu, nhà sử học các khoa học, IRD)

Luật sở hữu trí tuệ và Internet tại Việt Nam

Nguyễn Hồng Nhung
(Nghiên cứu sinh Luật, ĐH Toulouse, PUF)

Quản lý các dự án môi trường

«Hành lang Ngọc Sơn giữa Rừng quốc gia Cúc Phương và Động Pu Luong, một vùng đất hứa»
Quách Thị Oanh
(nghiên cứu sinh, Viện dân tộc học, ASSV)

Ứng dụng của hiện đại hoá của Khoa học xã hội

Alexis Drogoul
(nhà nghiên cứu, chuyên gia tin học, IRD)

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi