Doctoriales

Lần thứ 11

Chương trình

Thứ bảy 22/10/2011
«Nghiên cứu về Du lịch : các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu »

Tiểu sử

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi