Doctoriales

Lần thứ 10

Phân biệt xã hội và bất bình đẳng : Một số lưu ý ban đầu

Annuska Derks
Giảng viện Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử

Những khác biệt xã hội và bất bình đẳng

Vũ Tuấn Huy
Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ-Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tiểu sử

Các nguồn lực phân tầng ảnh hưởng thế nào đến di động xã hội ở Việt Nam ?

Chu Hương Ly
Nghiên cứu sinh, Đại học Luân Đôn

Tiểu sử

Vấn đề Giới ở Việt Nam

Dr. Le Thi Quy
Trung tâm nghiên cứu về Giới và Phát triển, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử

Các tiếp cận phương pháp luận nghiên cứu hiếp dâm tại Việt Nam

Nguyễn Thu Hương
Bộ môn Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi