Doctoriales

Liên quan đến

Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu lại chính sách đào tạo Đại học và Nghiên cứu, vốn là một trong những trụ cột về chiến lược phát triển đất nước. Chiến lược này được thể hiện qua sự gia tăng về số lượng (thạc sỹ và tiến sỹ), qua sự nâng cao chất lượng (chính sách « đào tạo chất lượng cao ») và việc mở rộng ra bên ngoài (sự tham gia của nhiều trường đại học quốc tế và các quan hệ đối tác được củng cố). Cộng đồng quốc tế mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển này, thông qua những hỗ trợ trong khuôn khổ dự án « 20 000 tiến sỹ đến năm 2020 ».

Để cụ thể hóa, với đề xuất của những nhà nghiên cứu thuộc UMR DIAL/IRD và sự ủng hộ tích cực của văn phòng đại diện IRD tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD), Tổ chức hợp tác Đại học Pháp ngữ (AUF), Quỹ đoàn kết ưu tiên về Khoa học Xã hội (FSP2S), ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội (UNSSH), Trung tâm Đại học Pháp (PUF) và Viện Khoa học Xã hội Việt nam (VASS) đã quyết định tổ chức « Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học Xã hội » bắt đầu từ tháng 11/2008. Ngay sau khi triển khai, VASS, IRD, AUF và UNSSH đã ký một thỏa thuận tài trợ kéo dài 3 năm (2009-2011) cho sự kiện này.

Việc tổ chức « Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học xã hội » ba tháng một lần nhằm mục đích nâng cao trình độ cho các nghiên cứu sinh Việt Nam và khu vực (đến từ Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan) đang theo học tại một trường Đại học của nước mình hoặc trường thuộc khối Pháp ngữ (dưới hình thức đồng hướng dẫn hoặc đồng tài trợ). Những buổi trao đổi khoa học như vậy giúp nghiên cứu sinh có cơ hội giới thiệu công trình đang nghiên cứu và được những đồng nghiệp khác tham gia góp ý, phản biện. Đây cũng là dịp để thảo luận những vấn đề lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực khoa học xã hội trong đó các phương pháp luận được nhấn mạnh.

Sinh hoạt khoa học này diễn ra trong một ngày, xoay quanh một chủ đề trung tâm mang tính đa ngành, giúp các nhà nghiên cứu có thể đưa ra những quan điểm đan xen. Sau khi một nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm đưa ra dẫn nhập về chủ đề và những vấn đề nghiên cứu, lần lượt hai nghiên cứu sinh trình bày một phần hoặc một chương trong luận án đang thực hiện của mình sau đó được một nghiên cứu sinh khác và một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm phản biện. Hình thức trình bày và phản biện theo cặp được coi là yếu tố cơ bản trong nghiên cứu khoa học. Tiếp đó là phần thảo luận chung theo phương pháp hỏi/đáp. Buổi chiều dành để giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và/hoặc mở rộng (tiếp cận và sử dụng dữ liệu, đào tạo viết báo cáo khoa học, tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý SIG, mô hình hoá, lồng ghép kết quả luận án sau khi hoàn thành vào công tác chuyên môn v.v.).

Mỗi phiên có khoảng một trăm người tham dự (gồm nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu và giảng viên đại học) đến từ Việt Nam và các nước khác trong khu vực. Sinh hoạt khoa học này cũng gắn liền với các hoạt động đào tạo rộng hơn như Khóa học Tam Đảo, các Hội thảo v.v.

Những gì đang được thực hiện nhằm duy trì « Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học Xã hội » hướng tới mục tiêu là xây dựng trường đào tạo tiến sỹ quốc tế có sự tham gia của một hoặc nhiều trường đại học thuộc khối Pháp ngữ và của Việt Nam. Những mối quan hệ cũng đang được gây dựng nhằm đưa mô hình đào tạo này áp dụng tại các khu vực khác, ví dụ như cận Sahara châu Phi.

Jean-Pierre Cling, Stéphane Lagrée, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud

Tải tài liệu giới thiệu

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi