Doctoriales

Lần thứ 12, 9/12/2011

«Thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam»

Bản đăng ký tham dư trước ngày 2/12/2011.

1/ Họ và tên (bắt buộc)

2/ Địa chỉ (bắt buộc)

3/ Tel (bắt buộc)

4/ Fax

5/ Email (bắt buộc)

6/ Web

7/ Đăng ký tham dự (bắt buộc)
 với tư cách là đại diện cho tố chức, cơ quan mang tính cá nhân

8/ Tên tổ chức, cơ quan, và địa chỉ

9/ Các ngày nghiên cứu sinh đã tham dự
 Lần thứ nhất Lần thứ 2 Lần thứ 3 Lần thứ 4 Lần thứ 5 Lần thứ 6 Lần thứ 7 Lần thứ 8 Lần thứ 9 Lần thứ 10 Lần thứ 11


8H30-8H45
KHAI MẠC
– Đại diện Viện KHXH Việt Nam / Học viện Khoa học xã hội
– Đại diện Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD
– Đại diện Cơ quan đại học Pháp ngữ AUF
– Đại diện Đại học Paris Nord
8H45-9H45 DẪN NHẬP

Ban tổ chức : « Tổng kết chương trình (2008-2011) và triển vọng trong tương lai »

Bruno JETIN, Đại học Paris Nord, Villetaneuse
« Ảnh hưởng của khủng hoảng đối với Đông Nam Á »
Thảo luận chung

9H45-10H00 Nghỉ giải lao

10H00-11H00
NGUYEN Thi Minh Huong, Đại học Hà Nội
« Phân tích tình hình ngoại thương giữa Việt Nam – Nhật Bản »
Thảo luận 1: Nguyen Chien Thang, Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam
Thảo luận 2 : Jacques Mazier, Đại học Paris Nord, Villetaneuse
Thảo luận chung

11H00-12H00
NGUYEN Xuan Trung, Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện KHXH Việt Nam
« Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và những triển vọng »
Thảo luận1 : Pham Thai Quoc, Viện kinh tế chính trị thế giới
Thảo luận 2 : Marc Lautier, Đại học Paris Nord, Villetaneuse
Thảo luận chung

12H00-13H15 Ăn trưa

13H15-14H15
GỢI MỞ CHỦ ĐỀ/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dominique PLIHON, Đại học Paris Nord
« Hoạt động của trường đào tạo Tiến sỹ Erasme »
Thảo luận chung

14H15-15H15 BẾ MẠC

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi